Zápis do materskej školy

Zápis do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie sa  prijíma dieťa od troch do šiestich rokov.
Pri vyššom počte prihlásených detí budú prednostne  prijaté deti:
    = ktoré dovŕšia piaty rok veku,
    = deti s  odloženou školskou dochádzkou
    = deti s dodatočne odloženým  začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
    = súrodenci detí,ktoré navštevujú  tunajšiu materskú školu
    = ktoré majú trvalý pobyt v obci Veľká Lúka.
 
Žiadosť na prijatie dieťaťa do MŠ si môže rodič prevziať v materskej škole.Termín podávania žiadostí na nasledujúci školský rok bude zverejnený na  budove  MŠ a  inom  verejnom  mieste v  obci  spravidla  v máji. Pokiaľ  je voľná  kapacita sa  môžu  deti  prijímať aj  v priebehu školského roka.

Rodič vyplnenú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave a očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast  a s kópiou preukazu zdravotnej  poisťovne  predloží riaditeľke. Písomné  rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa  do  MŠ  vydá  riaditeľka do 30 dní  od ukončenia termínu podávania žiadostí.
V prípade, že  rodič  zámerne  neuvedie  v  žiadosti  a  lekár  v  doklade o  zdravotnom  stave  dieťaťa   prípadné  ochorenie   alebo  diagnózu  dieťaťa ,  považuje  sa  to  za  závažné   porušenie   školského   poriadku  a   môže  viesť  k  vydaniu   rozhodnutia  o prerušení dochádzky dieťaťa.

Ponúkame
-kvalitné predprimárne vzdelávanie
-pracujeme so Školským vzdelávacím programom s názvom -
AJ STROM JE NÁŠ KAMARÁT so zameraním na environmentálnu výchovu
-rôzne akcie a kultúrne podujatia podľa ponuky a záujmu rodičov
-rozprávkovú angličtinu
-výtvarný krúžok
   

Pred vstupom do materskej školy  by   malo  mať  každé   dieťa   osvojené  základné   hygienické návyky  a   malo   by  ovládať   základy   stolovania.  To  znamená ,  že  dieťa   by  nemalo   nosiť  plienky  a   malo  by sa  vedieť  najesť lyžicou.

 

Čo potrebuje Vaše  dieťa v MŠ:

Obuv - pohodlná  obuv,  ktorú  si  dieťa  dokáže obuť samo a  ktorá sa  mu nevyzúva. Nie sú  vhodné  šľapky. Dbajte, aby bola obuv  zdravotne vyhovujúca...

Oblečenie - deti sa pri hre najlepšie cítia v pohodlnom oblečení /tepláčiky,tričká,šatôčky.../.

Oblečenie na pobyt vonku - deti sa budú lepšie pohybovať, pokiaľ budú mať vhodné športové oblečenie.Pri pobyte vonku je deťom najlepšie v teplákovej súprave.V lete v tričku,v krátkych nohaviciach...Dbajte na pokrývku hlavy v lete aj v zime.

Svojim  deťom  pomôžete, keď  im dáte také oblečenie, ktoré si  z  väčšej  časti zvládnu obliecť samostatne  a  zároveň  nebudú  mať strach  z ušpinenia.  Pre  svoju  istotu  a  istotu  svojich  detí  dajte  do  ich  skrinky  náhradné  oblečenie / tepláčiky, pančušky, ponožky, tričko, spodné prádlo.../. Nehoda sa môže stať každému. 

Pyžamko - môžu byť k pyžamku aj ponožky /podľa potreby dieťaťa/

Všetky veci označené !

Šálka - pohárik na pitný program,taký aby bol s uškom - ľahký.

Hračky - v materskej  škole  máme dosť hračiek, preto nie je nutné   si ich nosiť z domu. Výnimkou môže byť plyšová hračka, na  ktorú je dieťa citovo viazané.

Hygienické potreby - 4 kusy toaletného papiera,2 balíky papierových vreckoviek /spolu 20 ks /, mydlo -môže byť aj tekuté. 

Cvičebný úbor - deti vo veku od 4 do 6 rokov - tričko a krátke nohavice. 
ĉ
Jarka Hudáková,
12. 5. 2017, 0:04
ĉ
Jarka Hudáková,
12. 5. 2017, 4:43