Školský vzdelávací program

Úplné  znenie  školského  vzdelávacieho  programu - ŠVP  je  k  nahliadnutiu  v materskej  škole .  

      Prostredníctvom  školského  vzdelávacieho  programu  rozvíjame  plynulou na  seba nadväzujúcou  dennou pedagogickou  činnosťou  osobnostné  kvality  dieťaťa  a  to  v  poznávaní  samého  seba, sveta  ľudí, prírody a kultúry. Program  je  integrovaný do siedmych tematických  okruhov - JAZYK A KOMUNIKÁCIA, MATEMATIKA A  PRÁCA S  INFORMÁCIAMI,  ČLOVEK  A  PRÍRODA,  ČLOVEK A  SPOLOČNOSŤ, ČLOVEK A   SVET PRÁCE, UMENIE  A  KULTÚRA / HV a VV /, ZDRAVIE  A  POHYB , ktoré sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú.
Náš  školský   vzdelávací   program  - Aj  strom  je  náš  kamarát je rozpracovaný  do  desiatich obsahových celkov, desiatich  mesiacov  školského  roka.  Učebné osnovy   obsahujú obsahové štandardy, oblasti rozvoja,  výkonové  štandardy - ktoré  prispôsobujeme  aktuálnej rozvojovej  úrovni detí, kompetencie, stratégie výchovno - vzdelávacej  činnosti,  metódy  a učebné  zdroje  pre  deti  a  učiteľku. Časový   priestor  na  plnenie  učebných osnov  zostáva  otvorený, flexibilný, dostatočne voľný , s priestorom  na  rešpektovanie   aktuálnej   situácie.  Súčasťou   výchovy  a  vzdelávania  je  plnenie  -   zdravotného  a  environmentálneho projektu,  ktoré  sú  prílohami  školského vzdelávacieho programu.

SEPTEMBER
Obsahový celok: Materská škola-naše kráľovstvo
Cieľ:   Posilňovať úctu k  rodičom, ku  kultúrnym  a  národným  hodnotám a tradíciám štátu, k  materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre
Témy: Ja a moja materská škola
              Moji kamaráti
              Môj deň
              Bezpečne v materskej škole i v okolí

OKTÓBER
Obsahový celok: Farebná jeseň
Cieľ:   Podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou
Témy: Prišla  jesene
             Jeseň na poli a v záhrade
             Plody jesene - stromy a kríky
             Lesné a voľne žijúce zvieratá

NOVEMBER
Obsahový celok: Žijeme zdravo
Cieľ:   Naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy
Témy: V zdravom tele zdravý duch
              Ako funguje moje telo              
              Evička nám ochorela
              Moje zúbky

DECEMBER
Obsahový celok: Čaro Vianoc
Cieľ:   Rozvíjať  cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a  morálnej oblasti
Témy: Mikulášová návšteva
             Zimné šantenie
             Moja rodina
             Tešíme sa na Vianoce

JANUÁR
Obsahový celok: Biela zima
Cieľ:   Naučiť sa kooperovať v skupine, v kolektíve, preberať na seba primeranú zodpovednosť
Témy: V kráľovstve snehu a ľadu
             Časové vzťahy
             Vtáčiky v zime           
                          
FEBRUÁR
Obsahový celok: Čo ruky dokážu
Cieľ:   Napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi
Témy: Moje ruky objavujú
             Týždeň plný zábavy
             Malí kuchári 
             Čím budem 

MAREC
Obsahový celok: Vykuklo slniečko
Cieľ:   Posilňovať  úctu  k materinskému jazyku, k štátnemu jazyku a k svojej vlastnej kultúre
Témy: Kniha - náš kamarát
             Z rozprávky do rozprávky
             Zvieratká z dvora
             Zvieracia rodina
             Príroda sa zobúdza 

APRÍL
Obsahový celok: Odvezme sa za dobrodružstvom
Cieľ:   Naučiť sa chrániť životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty
Témy: Nasadať, ideme
             Keď semafór zabliká
             Veľkonočné vajíčko
             Zvieratká zďaleka

MÁJ
Obsahový celok:
 Tu žijeme
Cieľ:   Posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k materinskému jazyku, k štátnemu jazyku a k svojej  vlastnej kultúre
Témy: Kvety na lúke i v záhrade
             Moja mama
             Slovensko , vlasť moja
             Naša Zem

JÚN
Obsahový celok: Tešíme sa na leto
Cieľ:   Pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi
Témy: Čo sa skrýva v tráve
             MDD - týždeň plný pohybu 
             Farebný svet
             Voda a všetko okolo nej
             Je tu leto