Poplatky

Platba za materskú školu
       Výška mesačného poplatku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je určená všeobecne záväzným nariadením  zriaďovateľa. Za pobyt dieťaťa v našej MŠ je rodič /zákonný  zástupca/ v súlade s VZD povinný   prispievať   sumou  20.-  pre   jedno  nezaopatrené  dieťa  mesačne. Tento  príspevok  sa  uhrádza do 10. dňa  v  kalendárnom  mesiaci  v  hotovosti  v materskej  škole. 
V zmysle  § 28 ods. 7  Školského zákona č.245/2008 Z.z.  časť  tretia  je od poplatku   za  pobyt dieťaťa v  MŠ oslobodený zákonný   zástupca ak:
-má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
-predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
-je dieťa umiestnené v MŠ na základe súdu.
-ak dieťa prerušilo dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní  preukázateľne  z dôvodu choroby /potvrdenie od ošetrujúceho lekára, rodinné dôvody/
-v čase prázdnin / v lete/ keď je prerušená prevádzka

Platba za stravu
Stravná jednotka na jeden deň je 1,12.- €
Na dopoludnie  0,90.- €
Desiata              0,26- €
Obed                  0,64.- €
Olovrant              0,22.- € 
Stravné je potrebné vždy uhrádzať v stanovenom termíne -prvého v mesiaci.

Platba ZRŠ
Poplatok - ZRŠ na rok je 12.- €