Podmienky dochádzky

Príchod detí do MŠ je spravidla do 8,00 hod.

Na neskorší príchod upozorní zákonný zástupca učiteľku deň vopred alebo ráno telefonicky.

Do MŠ môžu chodiť len zdravé deti.

Zákonný zástupca ráno osobne odovzdá dieťa učiteľke.

Zákonný zástupca upozorní učiteľku na akúkoľvek zmenu v zdravotnom stave dieťaťa / aj na psychickú nepohodu/.

Učiteľka môže ráno odmietnuť prevzatie dieťaťa ak zistí, že jeho zdravotný stav môže ohroziť zdravie iných detí v triede.

Ak má učiteľka podozrenie, že dieťa je choré, má právo žiadať od zákonného zástupcu potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od ošetrujúceho lekára.

V MŠ sa nesmú podávať žiadne lieky a kvapky.

Ak dieťa počas dňa v materskej škole ochorie,zabezpečí učiteľka jeho izoláciu od ostatných detí, dozor a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

Ak je dieťa neprítomné viac ako 5 dní zákonný zástupca je povinný oznámiť dôvod jeho neprítomnosti  a v deň nástupu vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.

Zákonný zástupca má povinnosť aktualizovať telefónny kontakt a osobné údaje  dieťaťa pre prípad núdze .

Na prevzatie svojho  dieťaťa z  MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj inú osobu , alebo súrodenca staršieho ako 10 rokov / tlačivo v MŠ /.

Uvedené  pravidlá  sme  vytvorili  v  záujme  bezpečnosti  a  ochrany zdravia všetkých detí a rodičia sú  povinní  ich rešpektovať.