Deň v materskej škole

Usporiadanie denných činností – denný poriadok

6.30 hod.
otvorenie prevádzky, schádzanie  detí  v jednej triede, hry   a  činnosti podľa výberu detí,
7.30 hod.
rozchádzanie detí do druhej triedy,ranný filter, hry a činnosti podľa výberu detí, skupinové,individuálne a spoločenské hry, pohybové zdravotné a relaxačné  cvičenia,  edukačné  aktivity, 
ranný kruh - priestor na vyjadrenie myšlienok a pocitov detí, spoločné diskutovanie
8.30 / 8.45 – 11.30 hod.
činnosti  zabezpečujúce  životosprávu  / hygiena , desiata /, vzdelávacie  aktivity, osobná hygiena,  príprava 
na pobyt  vonku ,  pobyt  vonku - vychádzka  so  získaním  poznatkov  o  okolí ,  prírode  a  doprave ,  hry  na  školskom  dvore, kruhové  hry  so  spevom , spontánne pohybové aktivity, využitie  záhradného  náradia  a náčinia , hry  v  piesku , loptové hry , športové aktivity,kolobežky, bicykle,  práce na ekoploche...
11.30 / 11.45 – 12.00 hod.
činnosti zabezpečujúce životosprávu / hygiena, príprava na obed, obed, hygiena /,  príprava na  odpočinok hudobná, literárna chvíľka, odpočinok /diferencuje sa podľa potrieb detí /
14.30  / 14.45 – 15.00 hod.
hygiena, olovrant, krúžková činnosť, hry a činnosti podľa výberu detí,  v lete pobyt vonku
15.45 hod.
schádzanie detí v jednej triede
16.30 hod.
ukončenie prevádzky

Všetky formy denných činností usmerňujú kvalifikované učiteľky pre predprimárne vzdelávanie.

Každá streda je ovocný deň  /deti prinesú do MŠ rôzne druhy ovocia/.