O nás

Kontakt
   Mail

Materská škola
Ulica MDD 1337/17
VEĽKÁ LÚKA
96231

h.jarmila@gmail.com
Telefón  0911772831
0948012813 - riad.

Charakteristika materskej školy

       Materská škola vo Veľkej Lúke je dvojtriedna materská škola s kapacitou pre 40 detí. Je zriadená v staršom  rodinnom dome s novou prístavbou.Prízemie  tvoria 2  šatne, 2  triedy  s príslušným  priestorom, 
2  hygienické  zariadenia, miestnosti  pre  zamestnancov  a kuchyňa s  výdajňou stravy. Materská  škola poskytuje predprimárne vzdelávanie s celodennou výchovou , podľa potreby aj poldenný pobyt vo veku spravidla od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
      Nachádza sa v tichom a pokojnom prostredí na dedine. Obklopená je bohatou zeleňou, ktorá poskytuje ideálne podmienky pre zdravý rozvoj detí. Je situovaná v blízkosti niekoľkých ekosystémov - potoka,  rieky,  lesa  a lúky, ktoré nám  vytvárajú optimálne podmienky na  realizáciu  a  plnenie  hlavných  a  dlhodobých  cieľov  našej  MŠ,  ktoré  sú  zamerané  na  environmentálnu  výchovu. Rozsiahli pozemok,  na   ktorom  je materská škola postavená  umožňuje  bezpečný  a  voľný  pohyb  detí  pri  šantení  a  hrách . Školský dvor
je  upravený,  zmodernizovaný   a  vybavený  záhradnými  hračkami, drevenými  preliezačkami, altánkom,  pieskoviskom, futbalovými  bránkami, basketbalovým  košom. Vydláždenú  plochu  deti  využívajú  na  kolobežkovanie  a  bicyklovanie.  Mierny  svah,  ktorý  sme si vybudovali slúži  na  zimné  a  letné  športové  aktivity. V  zadnej   časti  dvora  je  vytvorená ekoplocha, ktorú  využívame  k edukačnej činnosti.
Poskytuje predprimárne vzdelávanie s celodennou výchovou / podľa potreby i poldenný pobyt / vo veku spravidla od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
       Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu - "Aj strom je náš kamarát",ktorý je vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.
Vďaka nemalým investíciam je naša materská škola moderne vybavenou MŠ, plne vyhovujúcou pre rozvoj detí  predškolského veku s dôrazom na ich individuálne potreby.
         Edukačný proces zabezpečujú štyri pani učiteľky, ktoré spĺňajú  pedagogickú spôsobilosť a majú kvalifikačné predpoklady. 

Riaditeľka: Mgr. Jarmila Hudáková
Konzultačné hodiny – každý  deň od 11,30 hod. do 12,30 hod. 
Učiteľky: Martina Zaušková, Katarína Roziaková, Jana Melechová
Správny zamestnanec: Iveta Kíšiková, Jana Mrázová
Prevádzka materskej školy: od 6:30  do 16:30 hod.
Zriaďovateľ: Obec Veľká Lúka